18. Έξυπνη απάντηση

Εμφάνιση προτεινόμενων απαντήσεων, όταν είναι διαθέσιμες.